Klassekampen, 14. mai 2011

Finansnæringens LO

Åpent brev til Stein Reegård,

Min kritikk og logikk er enkel og solid, men du svarer uten å gi ETT eneste saklig motargument. Du avfeier nærmest min kritikk med gjentatt beskrivelse av meg som en “outsider”. Da skyver du andre foran deg, istedet for å tenke selv.  

Du svarer meg også ved å henvise til den artikkelen jeg kritiserte. Det er en underlig debattform. Jeg gjentar derfor hovedpoenget mitt: Utlandets betaling for norsk olje, oljepengene, blir norske krav på utenlandske ressurser. Økt bruk av oljepenger øker derfor presset i utenlandsk økonomi. Det gir ikke økt press i norsk økonomi, og er ikke hemmet av norsk produksjonskapasitet. Altså stikk motsatt av hva du hevdet.

Fornuftig bruk av oljepenger til kunnskap og infrastruktur vil effektivisere norsk økonomi, senke prispresset og desentralisere landet. Det er erfaringen i Japan, Sveits, Tyskland, Frankrike og Sverige.

Du skriver at min analyse og løsningsoppskrift “ikke (er) funnet hensiktsmessig” for norsk politikk. Som kritikk er dette er tomprat, så lenge du ikke konkretiserer. Hensiktsmessig for hvem og hva? Min analyse har et enkelt mål for hva som er hensiktsmessig: Å sikre langsiktig verdiskaping og sysselsetting for alle.

Du tror at min analyse krever omlegging av budsjetteknikken. Ja, praksis må endres. Analysen som ligger til grunn for dagens budsjetteknikk er grunnleggende feil. Da må man forvente rotete og skadelige resultat.

Og vi vet med sikkerhet at dagens budsjetteknikk og politikk virker dårlig. Som du skriver: “Her synes jeg resultatene taler for seg selv”: I 40 år har Norge hatt svimlende oljeinntekter, og likevel har vårt samfunns grunnvoll råtnet. Våre etterkommere arver Europas dårligste infrastruktur, i særdeleshet vei og bane. Skoler og sykehus står heller ikke på stell. Vi fester og spiller på børs mens taket ramler ned over hodet vårt.

Norsk økonomisk politikk lider av en dramatisk mangel på evne til å planlegge og prioritere. Norge oppfører seg som en bananstat som eksporterer råvarer uten å bygge landet: Oljeinvesteringene øker i år til 146 milliarder (fra 50 milliarder i 1996). Hvorfor er ikke det inflasjonsdrivende? I denne sammenhengen blir Stoltenbergs “tidenes satsing” på infrastruktur i Norge latterlige småpenger.

Det er litt komisk at mens AP og SV fører en ideologisk preget liberalistisk politikk for oljefondet, så har FrP blitt pragmatiske “styrings­sosialister” – som i bensinprispolitikken.

Når det gjelder oljefondet arbeider LO åpenbart for finansnæringens interesser: LO fremmer en politikk for passiv “rentisme”, internasjonal arbeidsløshet og -ustabilitet, og motarbeider aktiv industrialisering og verdiskaping. LO har vært en hovedaktør i å skape denne arbeiderfiendtlige politikken.

ARNO MONG DAASTØL,
doktorand ved Finanzwissenschaft, Universität Erfurt, Tyskland

 

 

Av Stein Regård, i Klassekampen, 27. april 2011

Om å bruke mer

Over en dobbeltside i Klassekampen 13. 4. skriver Arno Mong Daastøl under tittelen ”Oljefondet og LOs passivitet” at ”Handlingsregelen er basert på økonomiske misforståelser, og skader både verdiskaping og sysselsetting.”

Det er ikke nødvendig å gå inn på Daastøls mange betraktninger og begrepsbruk knyttet til valutainntekter for å informere KKs lesere om at dette dreier seg om en tilbakevendende debatt om oljeinntekter og oljefond. Daastøl tilhører ikke den ene type kritikere som mener staten bør innta strategiske eierposter i utenlandske selskaper istedenfor dagens finansielle (rent sparemessige)plasseringer. Derimot tilhører han den krets som mener staten skal bruke mye mer av sine inntekter og da fortrinnsvis på infrastruktur (f eks vei og bane) i Norge.

Det er stor enighet mellom politikere og økonomer om skadevirkningene av å bruke ”for mye” av oljeinntektene. Jeg nøyer meg med en henvisning til min korte artikkel 18.mars I Aftenposten og Steinar Holdens lengre 31.mars for en nærmere forklaring. De økonomer som avviker fra dette syn er så sjeldne at de er sikret stort oppslag i riksmedia når de ytrer seg.

Daastøl sier intet om han er uenig i disse resonnementene, men vil unngå problemene ved en egen ”importplan” for statlige utgifter. Han definerer bruk av oljeinntekter på en annen måte enn den som siden lenge er etablert: underskudd på statsbudsjettet når vi holder statens inntekter fra oljen utenfor. Hans definisjon kan være like riktig, men er altså ikke funnet hensiktsmessig i norsk økonomisk planlegging. Det er heller ikke hans oppskrift for en utskilling av de utgifter som går til import. Innvendingene er her de samme som er reist mot FRPs utenlandsbudsjett på siden av eller i tillegg til statsbudsjettet. Det vil kreve en full omlegging av budsjetteknikken uten at det er særlig klart om det vil virke godt ei heller om det er forenlig med internasjonale regler for offentlige innkjøp. Også her fremstår Daastøl som en outsider. Det gjør han også i sin sterkt negative dom over norsk økonomisk politikk. Her synes jeg resultatene taler for seg selv i en internasjonal sammenlikning.

Stein Regård, sjefsøkonom i LO